top of page

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Dit is het privacy statement van Earth Yarns. Earth Yarns is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91653231 en is gevestigd aan Tramwijk 140 ZZ, 7831 GP Nieuw Weerdinge. In dit document wordt uitgelegd hoe Earth Yarns omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Earth Yarns de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Verkrijging persoonsgegevens: Indien u gebruik maakt van de diensten van Earth Yarns, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan  Earth Yarns, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Categorieën persoonsgegevens Earth Yarns verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: Contact- en NAW-gegevens; E-mailadres; Bedrijfsgegevens; Bestelhistorie; Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens. Doel van de verwerking De persoonsgegevens die door  Earth Yarns verwerkt worden, hebben ten doel om: Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan; Het uitvoeren van haar diensten; Verbeteren van de dienstverlening; Het verrichten van betalingen; Nakomen van wettelijke verplichtingen; Het doen van marketing en communicatie uitingen; Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website; Het versturen van nieuwsbrieven; Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Grondslag verwerking Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van  Earth Yarns worden persoonsgegevens verwerkt.  Earth Yarns verwerkt uitsluitend gegevens die Earth Yarns noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Earth Yarns bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website van Earth Yarns indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Noodzaak verwerking De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die  Earth Yarns biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Geautomatiseerde besluitvorming Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Bewaartermijn De door  Earth Yarns verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Verwerking door derden Earth Yarns deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op  Earth Yarns kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn: De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens. De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens. De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens. Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens. Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens. Beveiliging van Persoonsgegevens Earth Yarns neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Disclaimer Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer.  Earth Yarns behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.  Earth Yarns aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Earth Yarns voor zover deze niet aan derden toebehoren. Cookieverklaring Earth Yarns maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken.  Earth Yarns mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een log-in mogelijkheid. De cookies die  Earth Yarns gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow). Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Op de website van  Earth Yarns  worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat  Earth Yarns informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@earthyarns.com Gebruik social media Earth Yarns maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, X). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Earth Yarns u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen. Browserinstellingen Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Recht van betrokkenen Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan. Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen. Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Earth Yarns. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Earth Yarns, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Earth Yarns over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren. Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Earth Yarns staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering. Klacht Indien u een klacht heeft over de wijze waarop  Earth Yarns met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@earthyarns.com . Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt  Earth Yarns  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy.  Earth Yarns zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Wijzigingen Privacy Statement Earth Yarns kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte. Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 15/03/2024

Retourbeleid

Bij Earth Yarns heb je altijd 14 dagen retourgarantie. Je dient ons binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen op de hoogte te stellen als je de overeenkomst wil ontbinden. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld dien je de artikelen binnen 7 dagen retour te zenden. Je ontvangt het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten terug bij retournering van de gehele of gedeeltelijke bestelling indien de artikelen ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn. De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. Ben je niet thuis als je pakket wordt bezorgd, dan wordt je pakket naar een afhaallocatie gebracht. Je pakket blijft een week op een afhaallocatie liggen. Haal je je pakket niet op tijd af, wordt het na een week aan ons geretourneerd. Wij behandelen en verwerken dit als een retourzending maar brengen in dit geval een bedrag van € 9,95 aan administratie- en retourkosten in rekening. Dit bedrag zal worden ingehouden van het totaal terug te betalen bedrag van de bij ons retour gekomen artikelen.   Beschadigingen  Indien er onnodige schade aan het product is ontstaan (niet compleet of beschadigd product), dan kunnen wij deze waardevermindering in rekening brengen. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  Wat kan je niet retourneren?   We willen ieder van onze klanten een goede kwaliteitsgarantie bieden. Daarom hebben we een aantal artikelen uitgesloten van retourneren. Het gaat om de volgende artikelen: Artikelen die op maat geknipt zijn.   Bollen garen die gebruikt zijn, of waarvan de draad is afgewikkeld.  Bollen garen die in gewicht 5% of minder wegen dan het oorspronkelijke gewicht.  Boeken en magazines zonder plastic sealing. Vanwege copyright is het niet mogelijk om deze artikelen te retourneren.  Haak- of breipakketten waarvan de verzegeling van het pakket is verbroken.  Melden retourzending  Indien je het pakket wilt retourneren kun je dat melden aan onze klantenservice via info@earthyarns.com . Na ontvangst van je retourmelding ontvang je een bevestigingsmail, zodra wij jouw retourzending hebben ontvangen ontvang je daarvan ook bericht. Wij storten binnen maximaal 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten) middels hetzelfde betaalmiddel terug (mits het teruggestuurde pakket aan eerdergenoemde voorwaarden voldoet).

Klachten

Earth Yarns wil graag een klantvriendelijke website voor Breien en Haken zijn. Daarom behandelen wij een klacht als een kans om een teleurgestelde of ontevreden klant tevreden te maken en onze dienstverlening te verbeteren.
  
We willen ons uiterste best te doen uw klacht op een gepaste manier af te handelen. De geboden oplossing hangt uiteraard af van de aard en oorzaak van de klacht.
 
 Klachtenregeling
 Heeft u een klacht over een product, onze service, of levering?
 Stuur dan een e-mail naar info@earthyarns.com met daarin:
 1. Een duidelijke omschrijving met eventueel foto’s van uw klacht;   
2. Uw eventuele bestelgegevens; 
 3. Uw contactgegevens, zodat we u kunnen bereiken.

 Als u aan het breien of haken bent met garen wat u bij ons heeft gekocht, vragen wij u om de labels van de bollen te bewaren tot het werk af is. Mocht er tijdens het verwerken van de bollen een vermoedelijke productiefout naar voren komen, dan zou het kunnen dat wij u moeten vragen om deze labels met het werk naar ons op te sturen, zodat wij het probleem aan de leverancier voor kunnen leggen om een oplossing voor u te zoeken. 

 We streven ernaar om zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen, contact op te nemen n.a.v. uw klacht.

bottom of page